31-) Dilek ve Duaların kabulü için Salat ü Selam Okumak.

Meşrû bir maksad ve meramı olup da ona kavuşmak müşkilatına düşen veyahut müşkilata uğrayacağını zan ve tahmin eden ve bunda muvaffakıyet te min etmek isteyen kimse  ” eğer muradıma nail olursam Fahr-i Kainat Efendimize Şu kadar salatü selam okurum ” diye nezreder ve bilfiil okumaya başlarsa Cenabı Allah Hazretlerinin Lutfu keremiyle o maksad ve meramına erişir.

Bu babda biraz izahat vermek icab eder, şöyle ki : Mesela şu sıkıntıdan kurtulursam Peygamber efendimize on bin salatü selam okurum diye nezreden kimse bu kadar aded salatü selamı bir anda veya bir günde okumak mecburiyetinde değildir. Fırsat düştükçe ve münasip vakit oldukça yüzer ellişer daha fazla olabilir ama noksan olmamak üzere okur ve okuduğu miktarı bir kağıda yazarak nezretmiş olduğu adedi ikmal eder.

–  kısacaa çektiğinizi unutmamak için not tutun ok .:D

Reklamlar