"Namaz, Kur'an-ı Kerim, Üveysilik Zikri, Salavat"

Tag Archives: muhabbetinin lisanı

“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedini’l fâtihi limâ uğlika ve’l hâtimi Limâ sebeka ve’n nâsiri’l hakki bi’l hakkî ve’l hadî ilâ sırâtıke’l mustakıymi, ve’s sâbikı li’l halkı nûruhû ve rahmetün li’l âlemîne zuhûruhû, ve’n nûriz zâtiyyi ve’s sirri’s sâriyyi sirruhû fî cemiy’ıl âsâri vel esmâi ve’s sıfâti, ve’n nebiyyi’l ümmiyyi’t tahiri’z zekiyyi, venûri’l envâr Ve sirri’l esrâr ve tiryâkı’l ağyâr ve miftâhi bâbi’l yesâr Seyyidinâ Muhammedini’l muhtâr Ve âlihi’l athâr Ve ashâbihi’l ahyâr, ve’z zâti’l muhammediyyeti’l latiyfeti’l ehadiyyeh, Şemsi semâi’l esrâr Ve mazhari’l envâr, Ve merkezi medâri medâri’l celâl, Ve kutbi feleki’l cemâl, ve’z zâti’l künhi, Kıblete vücûhi tecelliyâti’l künhi ayni’l künhi fil künhi, Elcâmiı li hakâıkı kemâli künhi’l künhi, Elkâimi bi’l künhi fi’l künhi, ve alâmen rûhuhû mihrâbü’l ervâhı ve’l melâiketi ve’l kevn ve men hüve imâmü’l enbiyâi ve’l mürselîn ve men hüve imâmü ehli’l cenneti ıbâdillâhi’l mü’minîn, vealâ ayni’r rahmeti’r rabbâniyyeti ve’l yâkûteti’l mütehakkıkati’l hâitati bi merkezi’l fühûmi ve’l meânî ve nûril ekvâni’l mütekevvineti’l âdemiyyi sâhıbi’l hakkır rabbâniyyi’l berkıl estaı bi müznil eryâhıl mâlieti li külli mütearridın mine’l bühûri ve’l evânî ve nûrike’l lâmiıllezî mele’te bihî kevneke’l hâitı bi emkineti’l mekânî, veayni’l hakkılletî tetecellâ minhâ urûşül hakâikı ayni’l meârifi’l akvemi sırâtıket tâmmi’l eskam, vetal’atil hakkı bi’l hakkıl kenzil a’zami ifâdatike minke ileyke ihâtatin nûri’l mutalsemi, vetıbbi’l kulubi ve devaiha ve âfiyetiha’l ebdani ve şifaiha ve nuri’l ebsari ve ziyaiha, veşecarati’l aslin nûrâniyyeti ve lem’ati’l kabdatir rahmâniyyeti ve efdali’l halîkati’l insâniyeti ve eşrafi’s suveri’l cismâniyyeti ve menbeı’l esrâri’l ilâhiyyeti ve hazâini’l ulûmi’l ıstıfâiyyeti sâhıbi’l kabdati’l asliyyeti ve’r rutbeti’l aliyyeti ve’l behceti’s seniyyeti meninderacetin nebiyyûne tahte livâihî fehüm minhü ve ileyhi vealâ bahri envârike ve ma’deni esrârike ve lisâni huccetike ve arûsi memleketike ve imâmi hadratike ve tırâzi mülkike ve hazâini rahmetike ve tariykı şeriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insâni ayni’l vücûdi ve’s sebebi fî külli mevcûdin ayni a’yâni halkıkel mütekaddimi min nûri dıyâike, vebahri envârike ve ma’deni esrârik Ve ayni ınâyetike ve şemsi hidâyetike Ve emni vilâyetike ve lisâni mehabbetike Ve hayri halkıke Ve ehabbi’l halkı ileyk, Abdike ve habiybike ve halilike ve rasulike ve nebiyyi’r rahmeti rasûlike’n nebiyyi’l ümmiyyillezî hatemte bihi’l enbiyâe ve’l mürseliyn, vealâ efdali ıbâdike min halkıke ve safvetike min enbiyâike’z zati’l mükemmeleh Ve rahmeti’l mürseleti’l müfaddaleh ve sırrı hayati’l vücûd, veseyyidi’l kevneyni ve’s sekaleyni ve’l ferîkayn, ceddi’l haseni ve’l huseyn, Mahbûbi rabbi’l meşrikayni ve’l mağribeyn, El maksûdi ve’l matlûbi bi kâbi kavseyn, ve alâ rûhı seyyidinâ Muhammedin fi’l ervâh ve cesedi seyyidinâ Muhammedin fi’l ecsâd ve kabri seyyidinâ Muhammedin fi’l kubûr, ve alâ men cealtehû sebeben linşikâkı esrârike’l ceberûtiyyeh, Venfilâkı envârike’r rahmâniyyeh Fe sâra nâiben ani’l hadrati’r rabbâniyyeh, Ve halîfete esrârike’z zâtiyyeh, fe hüve yâkûtetü ehadiyyeti zâtike’s samediyyeh, Ve aynü mazheri sıfâtike’l ezeliyyeh, Fe bike minke, Sâra hıcâben anke, Ve sirran min esrâri ğaybike, Hucibte bihî an kesîrin min halkıke, Fe hüve’l kenzü’l mütalsem, ve’l bahruz zâhiru’l mütamtam , fe nes’elükellâhümme bi câhihî ledeyk Ve bi kerâmetihî aleyk En ta’müra kavâlibenâ bi ef’âlih Ve esmâanâ bi akvâlih Ve kulûbenâ bi envârih Ve ervâhanâ bi esrârih Ve eşbâhanâ bi ahvâlih Ve serâiranâ bi müâmeletih Ve bevâtınenâ bi müşâhedetih Ve ebsâranâ bi envâri mühayyâ cemâlih Ve havâtime a’mâlinâ fî merdâtih ve alâ âlihî ve ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyetihî ve ehli beytihî ve ashârihî ve ensârihî ve varisihi ve eşyâıhî ve muhıbbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmeıyne ve melâiketikel mukarrabiyne ve Âdeme ve Nûh’in ve İbrâhîyme ve Mûsâ ve Iysâ ve mâ beynehüm minen nebiyyîne vel mürselîn salâten ta’dilu cemiya salevati ehli mehabbetike ve selâmen ya’dilu selâmehüm ebeden daimen”

Anlamı:

“Ey Allah’ım! Kapalı olanı açan, geçmiş bütün peygamberlerin sonuncusu olan, hak ile hakka yardım eden, senin dosdoğru yolunu gösteren, Efendimiz Muhammed’e, onun âline ve ashabına salât ve selâm eyle ve onu mübarek kıl,

Allah’ım! Nuru, yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkması âlemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed’e salât eyle,

Allah’ım! Kendisi nur olan, sırrı görünen, tüm varlıklarda, isimlerde ve sıfatlarda sırrı bulunan Efendimiz ve Mevla’mız Muhammed’e salât eyle ve O’nu mübarek kıl,

Allah’ım! Efendimiz, Mevla’mız ümmi, temiz ve pak Peygamber Muhammed’e salât eyle,

Allah’ım! Nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in pak ailesine seçilmiş ashabına salât eyle,

Allah’ım! Esrar semasının güneşi, mazhar-ı envar, merkez-i medar-ı celal ve kutbu felek-i cemal olan Muhammed’in biricik ve latif zatına salât et,

Allah’ım! Künh’de künhün kendisi olan künh tecelliyat vecihlerinin kıblesi olan, kunhin künh kemal hakikatlerini içeren, künh ile künhte kaim olan künh zatına salât eyle,

Allah’ım! Kâinatın, meleklerin ve ruhların mihrabı olanın ruhuna salât eyle. Allah’ım! Peygamberlerin ve resullerin imamına salât eyle. Allah’ım! Allah’ım mümin kullarından cennet ehlinin imamına salât eyle,

Allah’ım! Rabbani rahmetin pınarı, sonsuz kudretinle gerçekleşen inci ve yakut tanesi, mana ilimlerinin mübarek Zat-ı Ahmediyesi’nde neşet eden, göz kamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın apaçık mucizesi, yağmur taneleri taşıyan rahmet bulutları arasında çıkan şimşekler misali, zaman ve denizlerin engelleyemediği bütün mekânları kuşatan, kâinatı aydınlatana salât t eyle,

Allah’ım! Kendisinden hakikat tahtlarının tecelli ettiği hak pınarına, senin dosdoğru yoluna ileten en sarsılmaz marifet pınarına salât eyle”

 

Allah’ım! Hak ve hakikatin görünen yüzü, sonsuz hazinenin temsilcisi, gizli aşikâr nur timsalinin üzerine salât eyle”

 

Allah’ım! Kalplerin tabibi ve devası, bedenlerin afiyeti ve şifası, gözlerin nuru ve aydınlığı Efendimiz ve Mevla’mız Muhammed’in üzerine salât eyle,

Allah’ım! Nurani kaynağın şeceresi, Rahmani kabzanın parıltısı, insanlar içerisinde yaratılanların en faziletlisi, cismani suretin en şereflisi, ilahi sırların membaı, seçilmiş ilimlerin hazinesi, sancağı altında peygamberlerin toplandığı, O’nun onlardan, onların da ondan olduğu, behce-i seniyye, kabza-i asliye ve yüce rütbe sahibi Efendimiz, Mevla’mız Muhammed’e salât eyle,

Allah’ım! Nurlarının denizi, sırlarının kaynağı, inayetinin kendisi, hidayetinin güneşi, mülkünün tahtı, vilayetinin güvenliği, muhabbetinin lisanı, yakın olanların önderi, yarattıklarının en hayırlısı, mahlûkatın içerisinde sana en hayırlı ve sevimli olanı ve kendisiyle tüm peygamberlerin peygamberliğine son noktayı koyduğun Muhammed’e salât eyle,

Allah’ım! Nurlarının denizi, sırlarının kaynağı, inayetinin kendisi, hidayetinin güneşi, mülkünün tahtı, vilayetinin güvenliği, muhabbetinin lisanı, yakın olanların önderi, yarattıklarının en hayırlısı, mahlûkatın içerisinde sana en hayırlı ve sevimli kulun, sevgilin, dostun, elçin, rahmet peygamberi, ümmi peygamberin ve elçin ve kendisiyle tüm peygamberlerin peygamberliğine son noktayı koyduğun Muhammed’e salât eyle,

Allah’ım! Yaratılanlar içerisinde kullarının en üstünü, mükemmel kişiliğe sahip ve peygamberlerin seçkini, tercih edilip gönderilen rahmet peygamberi ve varlık yaşamının sırrına salât eyle,

Allah’ım! İki cihanın efendisi, tüm kâinatın öncüsü, Hasan ve Hüseyin’in dedesi, iki doğu ve iki batının Rabbinin sevgilisi Kâba kavseyn maksudu ve matlubuna salât eyle,

Allah’ım! Ruhlar içerisinde Efendimiz Muhammed’in ruhuna salât eyle. Allah’ım! Vücutlar içerisinde Efendimiz Muhammed’in vücuduna salât eyle. Allah’ım! Kabirler içerisinde Efendimiz Muhammed’in kabrine salât eyle,

Allah’ım! Ceberuti sırlarının ortaya çıkmasına, Rahmani nurlarının ortaya çıkmasına sebep olan ve böylece Rabbani zatın naibi ve zati sırlarının halifesi ve ebedi olan zatının biricik yakutu, ezeli sıfatının mazhar kaynağına salât ve selam eyle”%d blogcu bunu beğendi: